Одитор по мониторинг на съответствието

Ref.No: 018, Краен срок за подаване на документи до: 03-07-2024

Описание и Изисквания:
ПОЗИЦИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯТА
Одиторът по мониторинг на съответствието е подчинен на ръководителя на отдел „Мониторинг на съответствието“ в „България Еър“ и отговаря за наблюдението на всички аспекти на дейността на „България Еър“ в съответствие с приложимите разпоредби.
 
ОТГОВОРНОСТИ НА ФУНКЦИЯТА
Отговорностите на длъжността по отношение на организацията са:
 
    ∙ Подготвяне и извършване на одити
    ∙ Наблюдаване дейностите на подизпълнителите
    ∙ Подготвяне и извършване на одити на доставчиците по договор
    ∙ Принос за разработването на плана за одит за мониторинг на съответствието
    ∙ Идентифициране, записване и докладване на всички несъответствия
    ∙ Подпомагане на анализа на първопричините и оценката на риска, свързани с установените несъответствия
    ∙ Следене за навременното приключване на коригиращите и превантивните действия, породени от одитите и проверките
    ∙ Проверяване на коригиращите и превантивните действия
    ∙ Запазване на независимост при всички обстоятелства
    ∙ Докладване директно на ръководителя на отдела за мониторинг на съответствието
 
УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
    ∙ Способност за работа по собствена инициатива, определяне на приоритети в съответствие с крайните срокове и обръщане на внимание на детайлите.
    ∙ Отлични умения за писмена и устна комуникация.
    ∙ Аналитично мислене и наблюдателност със способност за критична оценка на изискванията и установяване на възможни несъответствия.
    ∙ Силна способност за гъвкава работа - управление на променящи се и конкуриращи се приоритети и бързо усвояване на нова информация за решаване на сложни въпроси.
    ∙ Способност да предизвиква и да влияе на другите, включително на по-висшестоящи колеги и заинтересовани страни, за да гарантира постигането на правилните резултати.
    ∙ Силна способност за изграждане на ефективни работни взаимоотношения с вътрешни и външни заинтересовани страни на всички равнища, за съвместна работа с цел подобряване на системата за управление на безопасността и съответствието.
    ∙ Доказана способност за систематично анализиране на информация и обективно представяне на несъответствията с нормативната уредба и изискванията. 
    ∙ Способност за изграждане на процеси и процедури
    ∙ Предишният опит в одитирането е предимство
    ∙ Възможност за пътуване
 
      МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
    ∙ Общо разбиране на системите за управление на авиационната безопасност и съответствие
    ∙ Минимум 3 години опит в авиацията
    ∙ Познаване на нормативната уредба в областта на въздухоплаването (поддържане на летателната годност)
    ∙ Висше образование
    ∙ Свободно владеене на английски език
    ∙ Компютърни умения
Кандидатствай
  1. Избери
  2. Избери
  3. Избери
  4. Добави нов файл

  Банери
  Банери