„Въздушен превозвач" или „Превозвач" означава авиокомпания България Еър АД.

„Упълномощен представител" или „Представител" е представител по пътнически продажби, назначен от въздушния превозвач да го представлява в продажбите на въздушни превози.

„Уговорени спирки" са местата, изрично определени като места за спиране по маршрута в билета или оповестени като такива в разписанията на въздушния превозвач, с изключение на мястото на заминаване и мястото на пристигане (дестинация).

„Друг въздушен превозвач" или „Друг превозвач" е авиокомпания, различна от България Еър АД, чийто код на авиокомпания е изписан на билета на пътника или на свързан билет.

„Код на авиокомпания" е кодът от три букви или две букви или буква плюс цифра, определен за съответната авиокомпания. Кодовете за авиокомпания България Еър са LZВ и FВ.

„Пътник" е всяко лице, освен членовете на екипажа, превозвано или което предстои да бъде превозвано във въздухоплавателно средство по силата на билет.

„Багаж" са личните вещи на пътника, които се превозват заедно с него по време на пътуването му. Ако не е указано друго, багажът се състои от регистриран и ръчен (нерегистриран) багаж.

„Регистриран багаж" е багаж, за превоза на който въздушният превозвач е поел отговорност и за който е издал багажен етикет.

„Ръчен (нерегистриран) багаж" е целият останал багаж.

„Багажен етикет" е издаден от въздушния превозвач документ, който идентифицира регистриран багаж. Той се състои от идентификационен багажен етикет, прикрепен към багажа, и контролен багажен етикет за получаване на багажа.

„Краен срок за регистриране" е срок, определен от въздушния превозвач или от друг въздушен превозвач, до изтичането на който пътникът трябва да е приключил регистрирането си и да е получил бордната си карта.

„Свързващ полет" е полет, произтичащ от две или повече последователни отсечки, съвместно издадени на общ билет, които заедно удостоверяват съществуването на един договор за превоз.

„Условия на договора" са клаузите на договора за превоз, които се съдържат в билет или маршрут/разписка или се дават на пътника заедно с тях и които съдържат препратка към тези Общи условия за превоз.

„Конвенция" означава Международната конвенция за уеднаквяване на някои правила при международния въздушен превоз, подписана във Варшава на 12.10.1929 г. или Конвенцията за уеднаквяване на някои правила при международния въздушен превоз, подписана в Монреал на 28 май 1999 г., в зависимост от обстоятелството, коя от двете е приложима в конкретния случай.

„Ден" означава календарен ден.

„Билет" означава валиден документ на хартиен носител, даващ право на превоз по въздух, издаден от въздушния превозвач или негов упълномощен представител.

„Електронен билет" означава валиден документ в електронна форма, даващ право на превоз по въздух, издаден от въздушния превозвач или негов упълномощен представител.

„Полетен купон" е частта от билета с надпис "полетен купон" или "важи за пътуване" която посочва конкретните дестинации, между които пътникът може да пътува с този купон.

„Електронен купон" е електронен полетен купон за електронен билет, фигуриращ в базата данни на въздушния превозвач.

„Полетна отсечка" е частта от превоза между две дестинации, извършена от въздушния превозвач или от друг въздушен превозвач.

„Непреодолима сила" означава извънредни и непредвидими обстоятелства извън контрола на превозвача, последиците от които не са могли да бъдат избегнати, въпреки вземането на всички необходими разумни мерки.

„Маршрут/разписка" е документ, издаден от въздушния превозвач, съдържащ името на пътника, информация за полета и друга информация.

„Пътнически купон" е тази част от билета, която остава постоянно във владение на пътника. (отнася се за хартиени билети)

„СПТ" означава специални права на тираж според определението, дадено от Международния валутен фонд.

„Междинно кацане" е кацане по разписание по време на пътуване в точка между летището на заминаване и летището на пристигане.

„Цена" е сумата, която трябва да се заплати за превоза на пътника, включително багажа, превозът на който е разрешен, съгласно настоящите Общи условия

Отговорност на въздушния превозвач по отношение на пътниците и техния багаж

Правила за отговорност, които се прилагат от въздушните превозвачи на Общността в съответствие с изискванията на законодателството на Общността и Конвенцията от Монреал.

Обезщетение в случай на смърт или на нараняване 

Не са установени финансови граници на отговорността в случай на нараняване или смърт на пътник. За всяка щета в размер до 100 000 СПТ (приблизителна равностойност в местна валута) въздушният превозвач не може да оспорва исканията за обезщетение. Над тази сума въздушният превозвач може да се защитава срещу иск, като представи доказателство, че не е проявил небрежност или виновно поведение.

Авансови плащания  В случай на смърт или на нараняване на пътник въздушният превозвач трябва да извърши авансово плащане за покриване на непосредствените икономически нужди в срок от 15 дни, считано от установяването на самоличността на лицето, имащо право на обезщетение. В случай на смърт размерът на това авансово плащане не може да бъде по-малък от 16 000 СПТ (приблизителна равностойност в местна валута).

Закъснение на пътниците
В случай на закъснение на пътниците въздушният превозвач е отговорен за вредите, освен ако е взел всички разумно предвидими мерки за тяхното избягване или ако е било невъзможно да се вземат такива мерки. Отговорността в случай на закъснение на пътниците е ограничена на 4 150 СПТ (приблизителна равностойност в местна валута).

Закъснение на багажа
В случай на закъснение на багажа въздушният превозвач е отговорен за щетите, освен ако е взел всички разумни мерки за избягването им или ако е било невъзможно да вземе такива мерки. Отговорността в случай на закъснение е ограничена на 1000 СПТ (приблизителна равностойност в местна валута).

Унищожаване, погиване или увреждане на багаж
Опериращият въздушнен превозвач е отговорен в случай на унищожаване, погиване или увреждане на багаж до размер от 1000 СПТ (приблизителна равностойност в местна валута). В случай на регистриран багаж той е отговорен, дори и ако няма вина от негова страна, освен ако багажът е бил предварително повреден. В случай на нерегистриран багаж превозвачът е отговорен, само ако има вина от негова страна.

По-високи граници на отговорност за багажа
Един пътник може да се ползва от по-висока граница на отговорността, като направи специална декларация най-късно в момента на регистрирането и като бъде заплатена допълнителна такса.

Жалби за багаж
В случай на повреда, закъснение, погиване или унищожаване на багаж съответният пътник следва да подаде жалба в писмена форма пред въздушния превозвач възможно най-бързо.
В случай на щети на регистриран багаж пътникът следва да подаде жалба в писмена форма в срок от 7 дни, а в случай на закъснение при отправянето на багаж — в срок от 21 дни и в двата случая считано от датата, на която багажът е бил предоставен на негово разположение.

Съответна отговорност на превозвача, с когото е бил сключен договор и на действителния превозвач
Ако въздушният превозвач, осъществяващ полета, не е същият, с когото е бил сключен договор, пътникът има право да отправи жалба или рекламация до единия или до другия. Ако името или кодът на един въздушен превозвач е вписан в билета, този превозвач е превозвачът, с когото е бил сключен договор.

Срок за подаване на иск
Съдебните искове за обезщетение трябва да бъдат подадени в рамките на две години, считано от датата на пристигането на самолета или считано от датата, на която самолетът е следвало да се приземи.

Горепосочените правила се основават на Конвенцията от Монреал от 28 май 1999 г., въведена в практиката на Общността с Регламент (ЕО) № 2027/97 (както е изменен с Регламент (ЕО) № 889/2002 г.) и националното законодателство на държавите-членки.