Правила и условия на игра във Facebook

04 декември 2021

 

  1. Организатор:

 

„БЪЛГАРИЯ ЕР” АД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с адрес на управление: гр. София, община Столична, район Слатина, Аерогара София, ЕИК 000633828, представлявано от Христо Тодоров - Изпълнителен директор и Бистра Маринкова - прокурист.

 

  1. Правила за участие:

 

Участник в играта може да бъде всяко лице, регистриран потребител на социалната медия Facebook.

Участието в играта не е обвързано с покупка на стока или със сключване на договор за предоставяне на услуга;

В играта могат да участват само лица, които са навършили 18 години;

В играта нямат право да участват служители на „БЪЛГАРИЯ ЕР” АД и служители на свързани компании за целите на провеждане на настоящата кампания.

 

  1. Механизъм на играта:

Играта се провежда под пост (статична визия), публикуван от официалната страница на България Еър във Facebook;

За участие в кампанията, участниците дават съгласие за запис и обработка на предоставените данни от Facebook платформата, които включват:

- Собствено име и фамилия;

- Регистриран e-mail адрес;

- Facebook ID;

- Населено място/местоположение;

- Възраст.

На всеки потребител ще се зачита само 1 участие, изпълнило условията;

За да участват за награда, участниците трябва да споделят в коментар под публикацията авторска снимка, на някоя от дестинациите на България Еър, да отбележат близък човек, с който биха желали да споделят наградата;

Играта се провежда в периода 4.12.2021 г. – 14.12.2021 г. На 16.12.2021 г. ще бъдат изтеглени от всички, коментирали под публикацията, 1 (един) печеливш участник и 3 (три) резерви.

- След изпълнение на всички от гореспоменатите изисквания участникът се счита за регистриран за участие в играта.

- Участници, които не са изпълнили едно или повече от горните условия или са публикували коментар с невярно/неотносимо съдържание, не се регистрират за участие в играта.

  1. Награда:

 

Наградата за изтегленият печеливш участник са два двупосочен билета с платими летищни такси от страна на спечелилия до една от дестинациите на България Еър.

 

  1. Определяне на печеливши. Получаване на наградата:

 

От общата база данни с участници, които са изпълнили условията в т.3 от настоящите „Правила и условия“, ще бъде изтеглен един печеливш участник и три резерви;

Печелившият ще бъде изтеглен на 16.12.2021 г. и ще му бъде изпратено съобщение същия ден от страницата България Еър във Facebook;

Спечелилият следва да изпрати в срок до 24 часа от обявяването валидни данни за контакт в лично съобщение до официалната страница на България Еър във Facebook, които включват:

- Три имена изписани на латиница;

- Валиден e-mail адрес;

- Валиден телефонен номер;

Валидността на наградата е 6 месеца. Избраните дати и дестинация на полета можете да изпратите в съобщение на официалната страница на България Еър във Facebook или по имейл на callfb@air.bg  от деня на получаване на наградата, като пътуването трябва да бъде осъществено в рамките на валидността - до 1.06.2022г.

Организаторът се свързва с печелившия участник на посочените от него контакти във връзка с получаване на наградата в рамките на 5 (пет) работни дни;

Ако Организаторът не успее да се свърже с печелившия в рамките на 5 работни дни след публикуването му (не получи обратно съобщение по електронната поща и/или не осъществи телефонен разговор), той губи правото да получи своята награда и Организаторът може да предостави наградата на изтеглен резервен печеливш;

Организаторът не носи отговорност, в случай че потребител е предоставил невалидни данни за контакт, непълен или неточен имейл адрес, грешни имена или несъществуващ или деактивиран Facebook профил;

Наградата е лична и не може да бъде заменяна за паричната й равностойност или преотстъпвана на трети лица.

Валидност: Наградата може да бъде използвана от момента на спечелване до 6 (шест) месеца след това.

  1. Допустимост:

 

Не се допускат до участие в играта за разпределяне на наградата участници, които:

 

Използват недобросъвестни методи, техники и софтуер за манипулиране на участието и резултатите в нея;

Не изпълняват някое от условията на настоящите „Правила и условия“;

Използват нередовни, неоторизирани или дублирани профили във Facebook.

 

  1. Ограничения на отговорността:

 

Организаторът не носи отговорност за: грешни или подвеждащи имена на Facebook потребители; дублиране на Facebook профили от недоброжелатели;

Дефектно или неуспешно електронно предаване на данни, техническа невъзможност за регистриране в играта поради обстоятелства извън контрола на Организатора; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази игра; недостъпност или неразположение на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях; повреда на системата на сайта или Facebook платформата; за загубата на данни за регистрирани участници поради технически и други непредвидими причини и/или други форсмажорни обстоятелства;

Организирането, представянето, провеждането и регламентът на играта по никакъв начин не се контролират или управляват от Facebook Inc.;

Facebook Inc. не предоставя награди и не носи отговорност за определянето на резултатите от кампанията.

 

  1.  Други условия:

Условията на игрите, провеждани на страницата, са публикувани и достъпни на Facebook страницата на България Еър под формата на коментар на съответната игра. С участието си в играта участниците приемат настоящите „Правила и условия” и се съгласяват да спазват всички срокове и изисквания на играта.

Организаторът си запазва правото да променя и допълва настоящите правила във всеки момент. Измененията влизат в сила от датата на публикуването й.

С участието си в играта участниците се съгласяват предоставените от тях лични данни да се използват от Организатора за целите на организиране на играта, включително да предоставят тези данни на трети лица, ангажирани с организиране на играта. Всички лични данни ще се събират, обработват и съхраняват при условията на Закона за защита на личните данни. С участието си в играта всеки участник декларира, че част от данните, които предоставя, са лични и попадат под защитата на Закона за защита на личните данни и дава съгласието си събраните данни да бъдат обработвани от Организатора или от трети страни (партньори и/или подизпълнители на „БЪЛГАРИЯ ЕР” АД ). Участниците запазват правото си да се откажат от играта преди предоставянето на личните си данни.

Потребителите нямат право да публикуват коментари с неетично и неморално съдържание в разрез с добрите нрави, вулгарни и обидни думи, коментари, които провокират и/или стимулират омраза или всяко друго поведение, забранено от закона, коментари в нарушение на Закона за защита от дискриминация, коментари, които съдържат явна или скрита реклама на конкурентни продукти, религиозни и политически символи и послания. „БЪЛГАРИЯ ЕР” АД се разграничава от подобни прояви и запазва правото си да изключи от участие всеки потребител с поведение в нарушение на настоящите правила, както и да изтрие публикацията му/коментара му.

Победителите в играта се съгласяват да участват в последващи играта рекламни активности, като Организаторът си запазва правото да използва имената и информация за местожителството на участниците, техни фотографии, аудио и/или видео записи за публично представяне.

 С подаване на заявка за участие в играта всеки участник дава съгласие и предоставя безвъзмездно на Организатора правото да публикува имената и снимки на спечелилите на официалната страница на България Еър във Facebook.

Организаторът запазва правото си да прекрати или спре играта на всеки етап от нейното провеждане, като уведоми участниците на официалната страница на България Еър във Facebook. Всички участници се считат уведомени от момента на публикуването от Организатора на пост в този смисъл.

Организаторът си запазва правото да прекрати играта и/или да дисквалифицира участник/участници при съмнение за злоупотреби, заобикаляне или нарушаване настоящите правила или при наличието на други обстоятелства, които налагат спиране/прекратяване на играта.

Евентуални спорове между Организатора и участник/участници се решават чрез провеждане на преговори, а при невъзможност – по предвидения общ законов ред на Р България.

 

Успех!