Внимание Гъвкави възможности за Вашето пътуване с България Еър. Повече информация тук:

Пожелай си полет!

Играй за 2 билета до желана от теб директна дестинация на България Еър чрез мобилното ни приложение.

Правила и условия

 1. Период:

  Играта се провежда на територията на България в периода от 28 май 2019 г. до 3 юни 2019 г., чрез регистрация в мобилното приложение на авиокомпанията.

 2. Организатор:

  „България Еър“ АД, ЕИК 000633828 със седалище и адрес на управление: гр. София, община Столична, район Слатина, Аерогара София, представлявано от Янко Георгиев – Изпълнителен директор, Христо Тодоров – Изпълнителен директор, Бистра Маринкова – прокурист.

 3. Правила за участие:

  • Участник в играта може да бъде всяко лице, което изтегли мобилното приложение на България Еър. Участието в играта не е обвързано с покупка на стока или със сключване на договор за предоставяне на услуга;
  • В играта могат да участват само лица, които са навършили 18 години.
  • В играта нямат право да участват служители на „България Еър“АД и служители на свързани компании за целите на провеждане на настоящата кампания.


 4. Механизъм на играта

  • За участие трябва да се изтегли приложението на „България Еър“ АД. Участникът трябва да отиде в секция от „Свържете се с нас“ от менюто на приложението. Участникът трябва да въведе данните си в полетата за участие в играта и да посочи желана от него дестинация от директните полети на авиокомпанията.
  • За участие в кампанията участниците дават съгласие за запис и обработка на предоставените данни, които включват:
   • Собствено име и фамилия
   • Регистриран e-mail адрес
  • • Всеки потребител има право да участва в настоящата игра само 1 път, като изпълни условията за участие;
  • • За участие в играта за награда участникът трябва да:
   • Да въведе данните си в полетата за участие в играта и да посочи желана от него дестинация от директните полети на авиокомпанията. Директните полети на България Еър може да видите на https://www.air.bg/bg/destinacii
   • На 05.06.2019 г. ще бъде изтеглен един печеливш участник, който се е регистрирал на мобилното приложение на авиокомпанията.
  • След изпълнение на всички от гореспоменатите изисквания участникът се счита за регистриран за участие в играта.
  • Участници, които не са изпълнили едно или повече от горните условия, не се регистрират за участие в играта.


 5. 5. Награда

  Наградата за победителя ще са два двупосочни самолетни билети до избраната и посочената от участника директна дестинация на България Еър. Билетите ще са с платими горивни и летищни такси.

 6. 6. Определяне на печелившия. Получаване на наградата.

  • От общата база данни с участници, които са изпълнили условията в т.4 от настоящите „Правила и условия“, ще бъде изтеглен един печеливш и една резерва на случаен принцип;
  • Печелившият ще бъде изтеглен на 05.06.2019 г. и ще му бъде изпратен имейл същия ден (05.06.) от pozhelay@air.bg
  • Печелившият следва да изпрати в срок до 24 часа от обявяването валидни данни за контакт в имейл на pozhelay@air.bg
   • Три имена;
   • Валиден email адрес;
   • Валиден телефонен номер;
  • Организаторът се свързва с печелившия на посочените от него контакти във връзка с получаване на наградата в рамките на 5 (пет) работни дни;
  • Ако Организаторът не успее да се свърже с печелившия в рамките на 5 работни дни след публикуването му (не получи обратно съобщение по електронната поща и/или не осъществи телефонен разговор), той губи правото да получи своята награда и Организаторът може да предостави наградата на следващия по ред изтеглен резервен печеливш;
  • Организаторът не носи отговорност в случай, че потребител е предоставил невалидни данни за контакт, непълен или неточен имейл адрес, грешни имена.
  • Наградата е лична и не може да бъде заменяна за паричната й равностойност или преотстъпвана на трети лица.


 7. 7. Допустимост

  Не се допускат до участие в играта за разпределяне на наградата участници, които:
  • Използват недобросъвестни методи, техники и софтуер за манипулиране на участието и резултатите в нея;
  • Не изпълняват някое от условията на настоящите „Правила и условия“;
  • Използват нередовни, неоторизирани или дублирани профили във Facebook.


 8. 8. Ограничения на отговорността:

  • Организатора не носи отговорност при: дефектно или неуспешно електронно предаване на данни, техническа невъзможност за регистриране в играта поради обстоятелства извън контрола на Организатора; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази игра; недостъпност или неразположение на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях; повреда на системата на сайта или на мобилното приложение; за загубата на данни за регистрирани участници поради технически и други непредвидими причини и/или други форсмажорни обстоятелства;


 9. 9. Други условия

  • Условията на настоящата игра са публикувани и достъпни на Facebook страницата на „България Еър“АД под формата на бележка; С участието си в играта участниците приемат настоящите „Правила и условия” и се съгласяват да спазват всички срокове и изисквания на играта.
  • Организаторът си запазва правото да променя и допълва настоящите правила във всеки момент. Измененията влизат в сила от датата на публикуването им.
  • С участието си в играта участниците се съгласяват предоставените от тях лични данни да се използват от Организатора за целите на организиране на играта, включително да предоставят тези данни на трети лица, ангажирани с организиране на играта. Всички лични данни ще се събират, обработват и съхраняват при условията на Закона за защита на личните данни. С участието си в играта всеки участник декларира, че част от данните, които предоставя, са лични и попадат под защитата на Закона за защита на личните данни и дава съгласието си събраните данни да бъдат обработвани от Организатора или от трети страни (партньори и/или подизпълнители на„България Еър“АД). Участниците запазват правото си да се откажат от играта преди предоставянето на личните си данни.
  • Победителите в играта се съгласяват да участват в последващи играта рекламни активности, като Организаторът си запазва правото да използва имената и информация за местожителството на участниците, техни фотографии, аудио и/или видео записи за публично представяне.
  • С подаване на заявка за участие в играта всеки участник дава съгласие и предоставя безвъзмездно на Организатора правото да публикува имената и снимки на спечелилите на официалната страница на „България Еър“АД във Facebook и на www.air.bg
  • Организаторът запазва правото си да прекрати или спре играта на всеки етап от нейното провеждане, като уведоми участниците на официалната страница на „България Еър“АД във Facebook. Всички участници се считат уведомени от момента на публикуването от Организатора на пост в този смисъл.
  • Организаторът си запазва правото да прекрати играта и/или да дисквалифицира участник/участници при съмнение за злоупотреби, заобикаляне или нарушаване настоящите правила или при наличието на други обстоятелства, които налагат спиране/прекратяване на играта.
  • Евентуални спорове между Организатора и участник/участници се решават чрез провеждане на преговори, а при невъзможност – по предвидения общ законов ред на Р България.